شرکت ها - پاریز سمنگان پیشرو

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 913

پاریز سمنگان پیشرو

این شرکت به منظور تولید موتورسیکلت های برقی تاسیس شده و کارخانه آن در حال تاسیس است.