شرکت ها - مهتاب صنعت نیرو

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 1389

مهتاب صنعت نیرو

این شرکت به منظور تولید و فروش برق تاسیس شده و در حال حاضر کارخانه آن در شرکت شهرک های صنعتی شمس آباد تهران در حال تجهیز کارگاه است.