بازدید نمایندگان شرکتهای هانسول و سامسونگ کره جنوبی از منطقه

شما می توانید تصاویر گالری بازدید نمایندگان شرکتهای هانسول و سامسونگ کره جنوبی از منطقه را مشاهده کنید