چهارشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٤    منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قطب تولید و تجارت بین المللی ایران

 

 منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

کیلومتر 3 جاده شهربابک

تلفــــــن:  (0344) 2383000

فکـــــس:  (0344) 2382222

ایمیــــل: info@ssez.ir

سایـــت: www.ssez.ir

---------------------------------------

     دفترمرکزی:تهران 

      خیابان ستارخان ، بعد از پل شیخ فضل الله نوری ، طبقه فوقانی بانک صادرات ، پلاک 660

کد پستی  : 1454954166

(021)44281351:تلفاکس مدیریت

(021)تلفن : 5-44281352

   (021)44281350:فاکس 

---------------------------------------

پست الکترونیک 

 
 

ضوابط ساخت و ساز دربخش مسکونی

                نکات مهم که رعایت آنان ضروری است :

 

-     خریدار مکلف است ناودانهای ساختمان در بر گذرهای  عمومی را در داخل ساختمان تعبیه نماید.

 

-    مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزارکار ساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی پیاده رو را اشغال نماید در مواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید . مالک مکلف است قبلا" اجازه  نامه لازم را ازسازمان دریافت دارد ریختن مصالح روی آسفالت به کلی ممنوع و سازمان نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد کرد.

 

 

    -     برای کندن مصالح پیاده رو و آسفالت سواره رو بمنظور کابل کشی – لوله کشی و نظائر آن قبلا" میبایست از سازمان عمران کرمان مجوز دریافت گردد و بمحض برخورد با هرگونه تاسیسات زیربنایی ( کابل برق یا تلفن – لوله آب – گازو یا فاضلاب و...) مراتب میبایست بیدرنگ به سازمان گزارش گردد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثرعملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده خریدار زمین میباشد.

 

-       درطول عملیات ساختمانی میبایست پیش بینی های لازم ایمنی کارگران – عابرین پیاده –ساختمانهای مجاورو وسائط نقلیه و......بعمل آید.

 

 

-        هرگاه  مشخص گردد که نقشه های مصوبه با مندرجات این پروانه مغایرتی دارد فقط مندرجات پروانه معتبرخواهد بود و مالک دراولین فرصت میبایست برای رفع تناقض به سازمان عمران کرمان مراجعه نماید.

 

-        کلیه مقررات و تعهدات این پروانه درباره هرشخص که ازطریق قانونی قائم مقام متقاضی این پروانه باشد صادق و جاری است.

 

 

 

                       (  ضوابط و مقررات صدورپروانه ساختمان)

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :

 

1-    کپی قرارداد واگذاری زمین

2-    نقشه های معماری به مقیاس 100: 1 شامل :

-        ازکلیه طبقات غیریکسان ازهرطبقه یک نقشه

-        حداقل دو مقطع

-         کلیه نماهای لازم

-        برای کلیه ساختمانهای ازدو طبقه به بالا (آپارتمانها) میباید نقشه های پی و اسکلت و مبانی محاسباتی به مقیاس 100: 1 ارائه گردد.

 

تبصره : سازمان عمران کرمان نقشه های تیپ ازساختمانهای مسکونی تهیه کرده و دراختیارمتقاضیان پروانه ساختمان خصوصا" افرادیکه قادربه مراجعه به مهندس مشاورنمیباشند قراردهد.

 

3-    ارائه تقاضا نامه بوسیله مالک یا وکیل قانونی او درصورتیکه تقاضا ازطرف شرکت یا سازمانی باشد نماینده رسمی آن شرکت یا سازمان باید معرفینامه معتبرازشرکت ارائه دهد.

 

- نکاتی که رعایت آنها درتمام ساختمانهائیکه درمنطقه احداث میشود الزامی است:

 

-        نقشه های ساختمانی واحدهای مسکونی ازنظرسیمای شهری و اماکن عمومی بدون استثناء باید به تصویب سازمان عمران برسد.

 

-          کلیه ساختمانهایی که بدون استفاده ازنقشه های تیپ سازمان احداث میشود بایستی از نظرمعماری و محاسباتی توسط مهندسین معماریا ساختمان مجاز (دارای پروانه اشتغال ازوزارت مسکن و شهرسازی ) تهیه شده و ضمن رعایت ضوابط سازمان عمران کرمان فقط ازنظرمعماری به تصویب سازمان برسد. بدیهی است کلیه مراحل نظارت فنی براجرا و کنترل مرغوبیت به بهره مندی ناظرمالک زمین میباشد.

 

-          درهرساختمان باید ازدفع فاضلاب پیش بینی لازم بشود ، بنحویکه ازنظ اتصال به شبکه فاضلاب دچاراشکال نگردد درکلیه ساختمانهائیکه مالک نسبت به احداث زیرزمین نماید باید پیش بینی لازم را بنماید.

 

       به هرحال رعایت آئیننامه های ایمنی ساختمان الزامی است.

 

نحوه استفاده ازاراضی و تراکم های ساختمانی :

1-      بخش مسکونی :

تعریف : منظورازبخشهای  مسکونی آن قسمت ازاراضی شهرک و قطعات تفکیکی هستند که به احداث واحدهای مسکونی تخصیص داده شده و برحسب پیش بینی با تراکم های :

 

2-2-1- سطح زیرپوشش ساختمانها حداکثر 25% ازکل سطح بوده و بقیه به فضای سبز، محوطه سازی ، راههای دسترسی و پارکینگ ها اختصاص یابد.

 

3-2-1- تعداد طبقات دررابطه با طرحهای معماری بنا متنوع و بطورمتوسط 4 طبقه تامین تراکم مقررخواهد بود.

 

4-2-1- احداث آسانسورو پله فراربرای ارتفاعات بیش از4 طبقه الزامی است.

 

5-2-1- رعایت فواصل حداقل بین بلوکها با توجه به مسائل مربوط به اشراف و سایه اندازی ضرورت دارد.

 

6-2-1- رعایت پیش بینی های ایمنی ساختمان دربرابرزلزله مطابق آخرین آئیننامه وزارت مسکن و شهرسازی الزامی است.

 

مقررات حیاط خلوت و نورگیر:

 

حیاط خلوت برای نورگیری اطاقهای اصلی درساختمانهای یک طبقه حداقل 12مترمربع

مساحت و3 مترعرض داشته باشد (منظورازعرض حیاط خلوت آن دو ضلعی است که معمولا" ازآن نورگیری نمیشود) برای هرطبقه اضافی نیم متربه عرض حداقل مذکور اضافه خواهد شد.

حیاط خلوت برای نورگیری آشپزخانه درساختمانهای یک طبقه حداقل 6 مترمربع مساحت و 2 مترعرض باید داشته باشد  برای هر طبقه  اضافی 50 سانتیمتربعرض حداقل  مذکور اضافه خواهد شد.

 

حیاط خلوت یا نورگیر برای نورگیری توالت یا انبار حداقل 2 مترمربع باید مساحت داشته باشد.

 

درصورتیکه حیاط خلوت برمعبرقرارگیرد یا مساحت آن از 25 مترمربع بیشترباشد جزو زیربنا محسوب نخواهد شد.

 

مقررات بالکن و پیش آمدگی ها:

 

ارتفاع بالکنهای مشرف به معابر یا حیاط ها بایستی حداقل ازکف زمین 5/2 مترمربع باشند.

 

ضوابط پاركينگ:

 

پارکینگهای واحدهای مسکونی :

 

-          هرواحد مسکونی باید دارای  یک محل  پارکینگ  باشد ( پارکینگ سرپوشیده یا رو باز).

-           

پارکینگهای سایرفعالیتها:

 

تعداد پارکینگهای مورد نیاز سایرساختمانها از روی جدول محاسبه و معین میشود.

 

اندازه و مشخصات فنی پارکینگ ها :

 

هروسیله نقلیه شخصی حدود 12مترمربع محل جهت توقف و حدود 12مترمربع فضا جهت مانوراحتیاج دارد ازاین لحاظ برای هروسیله نقلیه طبق استاندارد مربوطه درنظرگرفت.

حداکثرشیب رامپ  نباید بیش از15% باشد.

 

ارتفاع ورودی پارکینگ نباید کمتراز 2 مترباشد.

 

پارکینگ درداخل ساختمان :

 

-          درصورتیکه پارکینگ درطبقات زیرزمین ساختمان پیش بینی شود سطح این قسمت ازساختمان جزو سطح تراکم ساختمان محاسبه نمی گردد.

 

-          حداکثرارتفاع  پارکینگ  کف به کف 5/2 و حداقل ارتفاع  ورودی پارکینگ  به زیر زمین 2 است.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی

 

1)     ارائه درخواست صدور پایان کار توسط مالک (فرم شماره 7)

2)     ارائه گزارشات مراحل سه گانه پیشرفت عملیات ساختمانی تائید شده توسط مهندس ناظر ساختمان.  

3)     ارائه گزارش مهندس ناظرساختمان مبنی بر اتمام کلیه عملیات ساختمانی مطابق با پروانه ساختمان.

4)     معتبر بودن پروانه ساختمان در زمان درخواست صدور پایان کار ساختمان. (بر طبق دستورالعمل شماره 1329-م359)

تبصره1: در صورت عدم تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر، مالک  می بایست ابتدا نسبت به تمدید پروانه ساختمان اقدام نماید تا سایر مراحل صدو ر پایان کار انجام شود. که در این صورت هزینه تمدید پروانه(بدلیل عدم تمدید در زمان مقرر) برای هر سال 50 درصد هزینه صدور در زمان مورد درخواست پایان کار خواهد بود.

تبصره2: در صورت سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی، مالک می بایست ابتدا نسبت به دریافت پروانه جدید اقدام نماید.

5)     تسویه حساب بابت اجرای شبکه عمومی گاز کشی در مورد قطعاتی که خط انتقال گاز در مجاورت آنها اجرا گردیده است.

6)      بازدید از ساختمان احداثی توسط کارشناس معاونت عمرانی و تائید موارد ذیل:

-   اتمام کامل عملیات نازک کاری شامل سفید کاری، نقاشی، کاشی کاری، کف سازی  فضاهای داخلی.

-   نصب درب و پنجره های فضاها و نصب شیشه ها .

-   نصب شیر آلات و تجهیزات بهداشتی .

-   نصب کلیه تاسیسات الکتریکی و تجهیزات روشنائی .

-   نصب سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور کامل بنحوی که امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد.

-   تکمیل پشت بام اجرای ایزولاسیون پشت بام و جان پناه مطابق نقشه ها و مشخصات فنی ساختمان .

-   اتمام عملیات نما سازی به صورت کامل و باز کردن داربست نما .

-   اتمام عملیات محوطه سازی و حصار کشی محوطه و نصب دربهای ورودی محوطه (ارائه نقشه محوطه سازی و نمای دیوار محوطه قبل از اجرا و تائید دفتر فنی منطقه الزامی می باشد)

7)     امضای فرم تعهدات (فرم شماره 2)  توسط مالک .

8)     جمع آوری مصالح باقیمانده و نخاله های ساختمانی  و نظافت معبر به طور کامل .

9)     اصلاح و تعمیر تاسیسات زیربنائی منطقه در صورت وارد آمدن خسارت طی عملیات ساختمانی .


 

 آئیننامه ساختمانی و مقررات و ضوابط ساخت و سازدربخش صنعتی

 

 

این آئیننامه که درتاریخ 1/2/1372 به تصویب مدیریت سازمان عمران کرمان مجری منطقه ویژه اقتصادی سیرجان رسیده است شامل 29 ماده و 1 تبصره بوده و ملاک انجام هرگونه عملیات ساختمانی قطعات واگذار شده درمنطقه ویژه تجاری سیرجان میباشد.

 

1-   متقاضی موظف است ساختمانهای کارگاه یا کارخانه خود را حداقل به فاصله 5 متر از اطراف محدوده زمین ( برای  عبور وسایط آتش نشانی ) احداث نماید . درمورد زمینهای به مساحت یکهزارمترمربع و کمترازآن حریم مرقوم میتواند حداقل 5/3 مترمنظورشود و درغیرآنصورت حریم 5 مترباید رعایت شود.

 

2-   درصورتیکه ارتفاع ساختمان یا تأسیسات ویا دود کش آن بیش از20 مترباشد متقاضی موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به سازمان ارائه نماید درصورتیکه طبق تشخیص فرودگاه نیازبه نصب علائم و چراغ طبق مقامات فرودگاه اقدام نماید .

 

3-      احداث هرگونه ساختمان غیرازآنچه درمجوزساختمانی دکرشده ممنوع است.

 

4-   دیوارهای مجاورسایر قطعات با مصالح بنایی و حداکثر2 مترارتفاع و اضلاع مجاورمعابربا  سکو و یا مصالح بنایی  حداکثربه ارتفاع 80 سانتیمترکه بقیه آن نیزبه ارتفاع 20/1متربا نرده فلزی با توری و یا شبکه ازسایرمصالح اجرا شود.

 

5-   هرواحد صنعتی ملزم است اموررفاهی  و بهداشتی و حفاظتی کارگران را مطابق قوانین و مقررات داخلی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه درزمان اجرای عملیات ساختمانی و چه پس ازپایان کارودرحین بهره برداری مراعات واجرا نماید.

 

6-    نظرباینکه  آب مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط شبکه آبرسانی منطقه صنعتی تأمین میگردد هیچ واحدی مجازبه حفرچاه به منظورتامین آب نمیباشد.

 

7-   آبهای جاری ناشی ازبارندگی میبایست توسط لوله و کانال و یا کانیویه کانالها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد. بدیهی است که برای هدایت آبهای سطحی درمحوطه زمین صنعتی به هیچ وجه مجازبه استفاده ازشبکه فاضلاب نمیباشد.

 

8-   چنانچه قطعه زمین درنبش قرارگرفته باشد گوشه هائی اززمین که درتقاطع (دویا سه یا چهارراه ) قرارمیگیرد مطابق نقشه تفکیکی و یا ضوابط  مربوطه پخ یا منحنی ساخته میشود.

 

9-      اجرای ناودانها به صورت روکاراکیداً ممنوع است.

 

      10 - برای کندن  پیاده رو  یا روسازی خیابان به منظورکابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظائر آن متقاضی باید قبلا" اجازه نامه کتبی ازدفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی  سیرجان دریافت ودرصورت برخورد با کابل برق ، تلفن و یا لوله آب و یا گاز و یا فاضلاب باید فورًا مراتب به دفترفنی منطقه گزارش شود.

 

بدیهی است جبران ترمیم کلیه خسارات وارده براثربی احتیاطی به تاًسیسات شهری ازجمله زیرسازی خیابانها ، پیاده روها ، ترمیم  فضای سبز و هزینه تخریب و زیان رساندن به سایر

تاًسیسات عمومی مانند شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن و کانالها و غیره به عهده متقاضی خواهد بود.

 

11- واحدهائیکه بدلیل ماهیت تولید خود دارای صداها و ارتعاشات بیشترازحد مجازقابل قبول محیط زیست میباشند موظف هستند درطرحهای ساختمانی خود پیش بینی لازم را درجهت عایق بندی و جلوگیری ازانتشارصوت و ارتعاش بعمل آورند.

 

12- صاحبان صنایع ملزم هستند ازنگهداری بیش ازحد مجاززباله درمحوطه کارگاه خودداری نمایند و ضمنا" سوزاندن زباله ها درمحوطه کارگاهها به هیچ وجه مجازنبوده و درصورت مشاهده برابرمقررات رفتارخواهد شد.

 

13- واحدهائیکه میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش ازحد مجازقابل قبول تصفیه خانه فاضلاب صنعتی میباشد ، میبایستی قبل ازتخلیه فاضلاب خود به شبکه ، تصفیه اولیه نموده و بعد لز پایین آوردن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه ، آنرا به شبکه تخلیه نمایند. بدیهی است نصب آشغال گیردرمحل اتصال به فاضلاب شبکه ضروری است . استاندارد میزان آلودگی مجازفاضلاب کارگاه صنعتی هنگام تخلیه به شبکه پیوست میباشد.

 

 

 

بدیهی است واحدهائیکه مجازبه تخلیه فاضلاب به شبکه میباشند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تاًئید سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی  رسانده باشند.

 

14-هرواحد صنعتی موظف است علاوه بررعایت کلیه نکات یاد شده دراین آئیننامه ، ضوابط و مقررات و بخشنامه هائی که منبعد ازسوی مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برای واحدهای صنعتی لازم الاجرا تشخیص داده میشود اعمال نماید.

 

15- کلیه واحدهای صنعتی درزمان احداث کارگاهها و انبارها بایستی پیش بینی لازم را ازنظر اتصال زمین (ارتینگ) براساس استانداردها به منظورجلوگیری ازاتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورند.

 

16- واحدهائیکه دارای آلودگی  ازنظر صدا، بو ، گرد و غبارو گاز، بخارات سمی بیش ازحد استاندارد قابل قبول محیط زیست میباشند ملزمند پیش بینیهای لازم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاههای خود طبق ضوابط بین المللی و اداره محیط زیست بعمل آورند.

 

17- چنانچه کارگاههای صنعتی نیازبه مصرف گازهایی مانند اکسیژن و اتیلن و غیره دارند میبایستی کپسولها و مخازن مربوطه را درخارج ازکارگاهها به فاصله حداقل 2مترازکارگاهها و انبارها با ایجاد سازیبان قراردهند ( سایبان ازنوع مواد نسوز وعایق ).

 

18- هرواحد صنعتی ملزم است زباله ها و نخاله های حاصله ازکارهای ساختمانی و تولیدی را براساس  ضوابط  منطقه صنعتی ویژه درمحلهائیکه بدین منظورپیش بینی میگردد حمل و تخلیه نماید.

 

19- مصالح ساختمانی درحین و بعد ازاتمام ساختمان و همچنین نخاله های پس مانده های ساختمانی نباید معابرعمومی را اشغال نماید.

 

20- مواد خام وتولیدی واحد صنعتی باید منحصرا" درمحل عرصه آن واحد انبارگردیده و اشغال معابرعمومی مطلقا" ممنوع است. ضمنا" هرواحد صنعتی موظف است محل بارگیری و باراندازی مواد و فضولات خود را بنا به احتیاج درمحوطه داخلی پیش بینی نماید و استفاده ازخیابانها و سطح پیاده روها بدین منظورممنوع است.

 

21- متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت 3 ماه ازتاریخ تحویل زمین ، نقشه های ساختمانی شامل : پلان ، نما ، مقاطع ، جانمایی  و موقعیت خروج پساب فاضلاب را براساس ضوابط سازمان که متقاضی اعتراف مینماید ازآن اطلاع کامل دارد ، تهیه و جهت بررسی و اعلام نظرو صدورمجوزاحداث ساختمان تسلیم سازمان نموده و سازمان نیزظرف مدت یک ماه مدارک واصله را بررسی و نظریه خود را مبنی برمنطبق بودن با ضوابط به این شرح فقط ازنظرانطباق با ضوابط سازمان اعلام میدارد.

 

تبصره – متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ وصول نامه ، اصلاحات و نظرات سازمان  را درنقشه ها و مدارک اعمال و نتیجه را مجددا" به سازمان اعلام کند و سازمان  ظرف  مدت  یکماه  مدارک واصله را مجددا" بررسی و اعلام نظر مینماید.

 

22- شروع عملیات ساختمانی ازطرف متقاضی منوط به صدورمجوزاحداث ساختمان ازطرف سازمان است.

 

23- متقاضی مکلف است که زمین تخصیصی را منحصرا" به همان منظوری که مشخص گردیده مورد استفاده قراردهد و نمیتواند زمین را بدون موافقت سازمان کلا" و یا جزا"  به هیچ نحوی ازانحاء دراختیاردیگری قراردهد. لکن حق مشارکت مدنی با بانکهای  جمهوری اسلامی ایران را دارد.

 

24- متقاضی میتواند درصورت ارائه دلایل مورد قبول سازمان زمینی را که تحویل گرفته و درآن مستحدثات ایجاد کرده است ، با موافقت کتبی سازمان پس ازتسویه حساب کلی به طورکامل و یکجا ، به متقاضی جدید که دارای موافقت نامه کتبی سازمان و یا مجوزانتقال است پس از تنظیم صورتمجلس درسازمان و اخذ امضاء ازمتقاضی جدید تحویل نماید دراینصورت کلیه تعهدات متقاضی عینا" به متقاضی جدید منتقل میشود.

 

25- متقاضی متعهد است ظرف مدتی که درجوازاحداث ساختمان تعیین میشود عملیات اجرایی را شروع و خاتمه دهد.

 

26- متقاضی تعهد مینماید قبل ازشروع عملیات ساختمانی یک نسخه ازنمودارپیشرفت عملیات ساختمانی را که به امضای مهندس ناظررسیده باشد به شرکت عمران سیرجان تسلیم نماید.

 

27- درصورتیکه تاًخیرویا تجدید نظری دربرنامه های تفضیلی اجرایی متقاضی ایجاد شود ، متقاضی باید دلایل مربوطه همراه با گزارش توجیهی مهندس ناظررا به طورکتبی اعلام نماید.

 

28- مسئولیت کامل حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت اصول فنی و مقررات حفاظتی و ایمنی بعهده متقاضی است. هزینه تعمیرو نگهداری تاًسیسات منطقه صنعتی و هزینه مصرف به میزانی که ازطرف سازمان تعیین و اعلام میگردد حداکثرظرف مدت 10 روزازتاریخ اعلام بایستی ازطرف متقاضی پرداخت شود.

 

29- متقاضی مکلف به جبران هرگونه خسارتی است که به تاًسیسات منطقه صنعتی وارد آورد. تشخیص میزان خسارت با دفترفنی منطقه است و متقاضی ازاین حیث حق هیچگونه ایراد واعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 


 

  

آئین نامه ساختمانی و مقررات و ضوابط ساخت و سازدربخش انبار

 

این آئیننامه که درتاریخ 1/2/1372 به تصویب مدیریت سازمان عمران کرمان مجری منطقه ویژه اقتصادی سیرجان رسیده است شامل 29 ماده و 1 تبصره بوده و ملاک انجام هرگونه عملیات ساختمانی قطعات واگذار شده درمنطقه ویژه تجاری سیرجان میباشد.

 

1-   متقاضی موظف است ساختمانهای کارگاه یا کارخانه خود را حداقل به فاصله 5 متر از اطراف محدوده زمین ( برای  عبور وسایط آتش نشانی ) احداث نماید . درمورد زمینهای به مساحت یکهزارمترمربع و کمترازآن حریم مرقوم میتواند حداقل 5/3 مترمنظورشود و درغیرآنصورت حریم 5 مترباید رعایت شود.

 

2-   درصورتیکه ارتفاع ساختمان یا تأسیسات ویا دود کش آن بیش از20 مترباشد متقاضی موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به سازمان ارائه نماید درصورتیکه طبق تشخیص فرودگاه نیازبه نصب علائم و چراغ طبق مقامات فرودگاه اقدام نماید .

 

3-      احداث هرگونه ساختمان غیرازآنچه درمجوزساختمانی دکرشده ممنوع است.

 

4-   دیوارهای مجاورسایر قطعات با مصالح بنایی و حداکثر2 مترارتفاع و اضلاع مجاورمعابربا  سکو و یا مصالح بنایی  حداکثربه ارتفاع 80 سانتیمترکه بقیه آن نیزبه ارتفاع 20/1متربا نرده فلزی با توری و یا شبکه ازسایرمصالح اجرا شود.

 

5-   هرواحد انبار ملزم است اموررفاهی  و بهداشتی و حفاظتی کارگران را مطابق قوانین و مقررات داخلی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چه درزمان اجرای عملیات ساختمانی و چه پس ازپایان کارودرحین بهره برداری مراعات واجرا نماید.

 

6-    نظرباینکه  آب مورد نیاز واحدهای انبار توسط شبکه آبرسانی منطقه  تأمین میگردد هیچ واحدی مجازبه حفرچاه به منظورتامین آب نمیباشد.

 

7-   آبهای جاری ناشی ازبارندگی میبایست توسط لوله و کانال و یا کانیویه کانالها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی  منتقل گردد. بدیهی است که برای هدایت آبهای سطحی درمحوطه زمین انباربه هیچ وجه مجازبه استفاده ازشبکه فاضلاب نمیباشد.

 

8-   چنانچه قطعه زمین درنبش قرارگرفته باشد گوشه هائی اززمین که درتقاطع (دویا سه یا چهارراه ) قرارمیگیرد مطابق نقشه تفکیکی و یا ضوابط  مربوطه پخ یا منحنی ساخته میشود.

 

9-      اجرای ناودانها به صورت روکاراکیداً ممنوع است.

 

      10 - برای کندن  پیاده رو  یا روسازی خیابان به منظورکابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظائر آن متقاضی باید قبلا" اجازه نامه کتبی ازدفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی  سیرجان دریافت ودرصورت برخورد با کابل برق ، تلفن و یا لوله آب و یا گاز و یا فاضلاب باید فورًا مراتب به دفترفنی منطقه گزارش شود.

 

بدیهی است جبران ترمیم کلیه خسارات وارده براثربی احتیاطی به تاًسیسات شهری ازجمله زیرسازی خیابانها ، پیاده روها ، ترمیم  فضای سبز و هزینه تخریب و زیان رساندن به سایر

تاًسیسات عمومی مانند شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن و کانالها و غیره به عهده متقاضی خواهد بود.

 

11- واحدهائیکه بدلیل ماهیت تولید خود دارای صداها و ارتعاشات بیشترازحد مجازقابل قبول محیط زیست میباشند موظف هستند درطرحهای ساختمانی خود پیش بینی لازم را درجهت عایق بندی و جلوگیری ازانتشارصوت و ارتعاش بعمل آورند.

 

12- صاحبان انبار ملزم هستند ازنگهداری بیش ازحد مجاززباله درمحوطه انبار خودداری نمایند و ضمنا" سوزاندن زباله ها درمحوطه کارگاهها به هیچ وجه مجازنبوده و درصورت مشاهده برابرمقررات رفتارخواهد شد.

 

 

13-هرواحد صنعتی موظف است علاوه بررعایت کلیه نکات یاد شده دراین آئیننامه ، ضوابط و مقررات و بخشنامه هائی که منبعد ازسوی مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برای واحدهای صنعتی لازم الاجرا تشخیص داده میشود اعمال نماید.

 

14- کلیه واحدها درزمان احداث کارگاهها و انبارها بایستی پیش بینی لازم را ازنظر اتصال زمین (ارتینگ) براساس استانداردها به منظورجلوگیری ازاتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورند.

 

 

15- مصالح ساختمانی درحین و بعد ازاتمام ساختمان و همچنین نخاله های پس مانده های ساختمانی نباید معابرعمومی را اشغال نماید.

 

 

16- متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت 3 ماه ازتاریخ تحویل زمین ، نقشه های ساختمانی شامل : پلان ، نما ، مقاطع ، جانمایی  و موقعیت خروج پساب فاضلاب را براساس ضوابط سازمان که متقاضی اعتراف مینماید ازآن اطلاع کامل دارد ، تهیه و جهت بررسی و اعلام نظرو صدورمجوزاحداث ساختمان تسلیم سازمان نموده و سازمان نیزظرف مدت یک ماه مدارک واصله را بررسی و نظریه خود را مبنی برمنطبق بودن با ضوابط به این شرح فقط ازنظرانطباق با ضوابط سازمان اعلام میدارد.

 

تبصره – متقاضی مکلف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ وصول نامه ، اصلاحات و نظرات سازمان  را درنقشه ها و مدارک اعمال و نتیجه را مجددا" به سازمان اعلام کند و سازمان  ظرف  مدت  یکماه  مدارک واصله را مجددا" بررسی و اعلام نظر مینماید.

 

17- شروع عملیات ساختمانی ازطرف متقاضی منوط به صدورمجوزاحداث ساختمان ازطرف سازمان است.

 

18- متقاضی مکلف است که زمین تخصیصی را منحصرا" به همان منظوری که مشخص گردیده مورد استفاده قراردهد و نمیتواند زمین را بدون موافقت سازمان کلا" و یا جزا"  به هیچ نحوی ازانحاء دراختیاردیگری قراردهد. لکن حق مشارکت مدنی با بانکهای  جمهوری اسلامی ایران را دارد.

 

19- متقاضی میتواند درصورت ارائه دلایل مورد قبول سازمان زمینی را که تحویل گرفته و درآن مستحدثات ایجاد کرده است ، با موافقت کتبی سازمان پس ازتسویه حساب کلی به طورکامل و یکجا ، به متقاضی جدید که دارای موافقت نامه کتبی سازمان و یا مجوزانتقال است پس از تنظیم صورتمجلس درسازمان و اخذ امضاء ازمتقاضی جدید تحویل نماید دراینصورت کلیه تعهدات متقاضی عینا" به متقاضی جدید منتقل میشود.

 

20- متقاضی متعهد است ظرف مدتی که درجوازاحداث ساختمان تعیین میشود عملیات اجرایی را شروع و خاتمه دهد.

 

21- متقاضی تعهد مینماید قبل ازشروع عملیات ساختمانی یک نسخه ازنمودارپیشرفت عملیات ساختمانی را که به امضای مهندس ناظررسیده باشد به شرکت عمران سیرجان تسلیم نماید.

 

22- درصورتیکه تاًخیرویا تجدید نظری دربرنامه های تفضیلی اجرایی متقاضی ایجاد شود ، متقاضی باید دلایل مربوطه همراه با گزارش توجیهی مهندس ناظررا به طورکتبی اعلام نماید.

 

23- مسئولیت کامل حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت اصول فنی و مقررات حفاظتی و ایمنی بعهده متقاضی است. هزینه تعمیرو نگهداری تاًسیسات منطقه صنعتی و هزینه مصرف به میزانی که ازطرف سازمان تعیین و اعلام میگردد حداکثرظرف مدت 10 روزازتاریخ اعلام بایستی ازطرف متقاضی پرداخت شود.

 

24- متقاضی مکلف به جبران هرگونه خسارتی است که به تاًسیسات منطقه صنعتی وارد آورد. تشخیص میزان خسارت با دفترفنی منطقه است و متقاضی ازاین حیث حق هیچگونه ایراد واعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

 

(( شرایط لازم جهت صدورپروانه بهره برداری انبارهای اختصاصی))

توسط شرکت عمران سیرجان

 

به منظوررعایت اصول و مقررات درحفظ و نگهداری کالا درانبارهای اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و جلوگیری ازهرگونه حادثه و بروزمشکلات برای صاحبان کالا شرکت عمران سیرجان جهت آن دسته ازسرمایه گذارانی که اقدام به احداث انباراختصاصی برای نگهداری کالا درمنطقه برای خود و یا سایروارد کنندگان مینمایند به شرط داشتن شرایط ذیل ازنظرشرکت عمران سیرجان میتوانند اقدام به نگهداری کالا درانبارهای مذکورنمایند و انبارآنها به عنوان انباراختصاصی شرایط دریافت پروانه بهره برداری ازسازمان را اجرا نمایند.

 

 1- انبارهای سرپوشیده می بایست دارای درب های استاندارد برای ورود و خروج یکدستگاه تریلر یا کامیون باشد.

  3- درصورتیکه انبارسرپوشیده به صورت هانگار( بدون دیوارجانبی ) باشد اطراف انباربه ارتفاع سه مترفنس کشی شده باشد وازهرگونه دسترسی درامان باشد.

 2- به کلیه تجهیزات ایمنی (اطفاء حریق) و سیستم اعلام حریق مجهزباشد ازقبیل ( کپسول به مقدارکافی – شلنگ آتش نشانی – شیراتصال آب – شبکه آبرسانی منطقه ).

 4- کلیه اصول تخلیه وبارگیری و صفافی درانبارمربوطه با درنظرگرفتن محوطه و طاقبندی و شماره گذاری محوطه ها و طاق ها جهت سهولت درامرشناسایی کالا دقیقا" رعایت گردد.

  5- جهت نگهداری کالاهای آتش زا محوطه و یا طاق جداگانه ای درنظرگرفته شود و درمجاورت کالاهای آتش زا مجازبه نگهداری سایرکالاهای دیگرنمیباشند بطوریکه این امرمورد تاًئید مدیریت منطقه باشد.

 6- مسئولیت حفظ و حراست ازکالاهای تخلیه شده درانبارهای اختصاصی به عهده صاحبان انبارمیباشد. (حفاظت داخلی ).

 7- محوطه انبار ( زمین ) طبق ضوابط ساخت شرکت عمران محصورو دارای درب ورود و خروج فرد و همچنین درب ورود و خروج کامیون به صورت جداگانه باشد.

 8- ایجاد اطاقک نگهبانی درجواردرب ورودی محوطه انبار.

  9- درساخت پوشش کف انبارمسقف ازمصالح آتش گیرنظیرآسفالت استفاده نشده باشد.

  10- هریک ازصاحبان انبارها بایستی فردی که مورد تاًئید مدیریت منطقه باشد را به عنوان انبارداربکارگیری نمایند و ضمن معرفی کتبی به مدیریت منطقه براساس ضوابط و دستورالعملها و تمهیدات مدیریت منطقه انجام وظیفه نمایند.

 11- صاحبان انبارموظف اند ساختمان انبارو تاًسیسات مربوطه و پرسنل انباررا نزد شرکتهای بیمه ، بیمه کامل نمایند و تصویرقرارداد را به مدیریت منطقه جهت صدور پروانه بهره برداری ارائه نمایند.

  12- مدیریت منطقه پس ازلحاظ این شرایط و پیوست فرمهای 1و2و تصویرقرارداد بیمه مندرج دراین دستورالعمل پروانه بهره برداری را صادرخواهد کرد.

 

 

 

 

weather.ir is down
 
 
صفحه نخستlگالري عكس lپست الكترونيكlاخبارlتماس با منطقهlسيرجان در يك نگاه
©2008 Sirjan.org, All rights reserved.